ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο εν Ελλάδι Όμιλος εταιρειών G4S δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας και την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων σας.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικά στοιχεία σας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου, επειδή περιέχει σημαντικές πληροφορίες για εσάς, για τον τρόπο και τον λόγο για τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε προσωπικά στοιχεία, για τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία σας και για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο.

Η παρούσα αφορά στις εταιρείες του Ομίλου G4S στην Ελλάδα και ειδικότερα στις:

1.       «G4S ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με Διακριτικό Τίτλο «G4S HELLAS HOLDING SA»

2.       G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με Διακριτικό Τίτλο «G4S SECURΕ SOLUTIONS S.A.»

3.       “G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με Διακριτικό Τίτλο «G4S AVIATION AND PORTS SECURE SOLUTIONS SA»

4.       «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με Διακριτικό Τίτλο «G4S SECURITY SYSTEMS AND MONITORING SERVICES (GREECE) SA»

5.       «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με Διακριτικό Τίτλο «G4S CASH SOLUTIONS S.A.»

6.       «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με Διακριτικό Τίτλο «G4S TELEMATIX SA»

7.       «G4S Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με Διακριτικό Τίτλο «G4S RMS Ltd»

εφεξής καλούμενες η κάθε μία ως η Εταιρεία (και αναλόγως με ποια εξ αυτών έχετε συνεργασία), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Controller) συλλέγει, χρησιμοποιεί και είναι υπεύθυνη για κάποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Η επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων σας διέπονται από τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, ο οποίος ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) και η Εταιρεία είναι υπεύθυνη ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Controller) αυτών των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε

Δεδομένα που συλλέγουμε:

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ή προσωπικά στοιχεία) είναι κάθε πληροφορία για ένα πρόσωπο από την οποία μπορεί αυτό να ταυτοποιηθεί. Σε αυτές τις πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται εκείνες από τις οποίες έχει αφαιρεθεί η ταυτότητα (Ανώνυμα Δεδομένα).

Υπάρχουν «ειδικές κατηγορίες» περισσότερο ευαίσθητων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που απαιτούν υψηλότερο επίπεδο προστασίας.

Η Εταιρεία συλλέγει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με τους κάτωθι τρόπους:

-          Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

-          Μέσω τηλεφωνικών κλήσεων

-          Μέσω παντός είδους Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών/Προϊόντων που υπογράφετε με την Εταιρεία

-          Μέσω οικονομικών προσφορών στα πλαίσια εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μέρους σας για την παροχή υπηρεσιών/προϊόντων υπό της Εταιρείας

-          Μέσω cookies ή ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης στο site της εταιρείας

Στην διάρκεια των σχετικών εν λόγω δραστηριοτήτων μιας Εταιρείας, συλλέγουμε κατά περίπτωση τα ακόλουθα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, όταν τα παρέχετε σε εμάς:

         Προσωπικά σας στοιχεία ή στοιχεία υποδειχθέντων από εσάς προσώπων των οποίων την ρητή συναίνεση έχετε λάβει (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση επικοινωνίας, διεύθυνση παροχής υπηρεσιών, Email, δραστηριότητα/επάγγελμα, ΑΦΜ, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας)

         Ηλεκτρονικά δεδομένα ταυτοποίησης (όπου αυτό απαίτειται κατά την διάρκεια παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας προς εσάς)

         Οικονομικά στοιχεία, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία πιστωτικών καρτών και τρόπους πληρωμής

Στοιχεία που ήθελε απαιτούνται κατά περίπτωση στα πλαίσια των συμβατικών σας σχέσεων με την Εταιρεία, ώστε να καθίσταται δυνατή η εκ μέρους της εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων απέναντι σας (ενδεικτικά αριθμός κυκλοφορίας οχημάτων, θέσεις εντοπισμού κλπ)

Συλλέγουμε επίσης Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από άλλες πηγές, όπως:

         Βάσεις πληροφοριών δημοσίων, δικαστικών και ιδιωτικών φορέων (ενδεικτικά ΓΕΜΗ, Τειρεσίας, ICAP Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, Μητρώα Παραβάσεων Υπουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών, Διαύγεια κα)

Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για:

·         Την παροχή υπηρεσιών/προϊόντων της Εταιρείας

·         Την συντήρηση και προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας

·         Την διαχείριση πελατών

·         Την συμμόρφωση της Εταιρείας στις συμβατικές της υποχρεώσεις

·         Την λογιστική απεικόνιση οικονομικών στοιχείων στα Βιβλία και Στοιχεία της Εταιρείας,

·         Στα πλαίσια λογιστικών, φορολογικών και εσωτερικών ελέγχων

·         Την έγκριση και παρακολούθηση εξόδων και δαπανών της Εταιρείας σύμφωνα με την νομοθεσία αλλά και τις πολιτικές του Ομίλου G4S για την έγκριση τοιούτων.

·         Την νομική και δικαστική προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας

Σε ποιους κοινοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας:

Κοινοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε:

·         Εταιρείες οικονομικών συμβούλων και Ορκωτών

·         Τραπεζικά Ιδρύματα

·         Δημόσιες Αρχές πάσης φύσεως (ενδεικτικά φορολογικές κλπ),

·         Ελεγκτικές αρχές

·         Εργαζομένους της Εταιρείας, Προμηθευτές (εσωτερικού ή/και εξωτερικού) και Συνεργάτες αυτής στα πλαίσια εκπληρώσεων συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας απέναντι σας.

·         Άλλες εκ των εις την αρχή της παρούσης Εταιρειών του Ομίλου G4S στην Ελλάδα για ενημέρωσή για νέα προϊόντα και υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια (global security)

·         Παρόχους Υπηρεσιών (π.χ. εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στα πλαίσια εκπληρώσεων συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας απέναντι σας.

·         Ασφαλιστικές Εταιρείες στα πλαίσια εκπληρώσεων συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας απέναντι σας

·         Εταιρείες μίσθωσης οχημάτωνΘα κοινοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στις αρμόδιες Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σε δικαστικές αρχές, αν τούτο απαιτηθεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

Δεν κοινοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε άλλα τρίτα μέρη και εν γένει θα παρέχουμε μόνο τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που κρίνουμε ως απαραίτητα για την επίτευξη του ως άνω σκοπού.

Πότε χρειαζόμαστε την συγκατάθεσή σας:

Δεν χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας κατά την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, όταν αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Πολιτικές μας για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας.

Σε περιορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας προσεγγίσουμε για να ζητήσουμε τη γραπτή συγκατάθεσή σας, που θα μας επιτρέψει να επεξεργαστούμε κάποια ιδιαιτέρως ευαίσθητα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Αν γίνει αυτό, θα σας δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες των στοιχείων που θα θέλαμε καθώς και τους λόγους για τους οποίους τα χρειαζόμαστε, ώστε να μπορέσετε να αποφασίσετε εάν θέλετε να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει όρος στη σύμβασή σας με εμάς ότι πρέπει να συμφωνείτε σε κάθε αίτημα που σας υποβάλλουμε για συγκατάθεση. Ωστόσο, αν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα περιοριστούμε όσον αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε, και θα χρειαστεί να λάβουμε αποφάσεις με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας.

Διάρκεια διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Θα διατηρήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο αυτά συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών της ικανοποίησης νομικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων ενημέρωσης.

Θα διατηρήσουμε τα ανά κατηγορία Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για τον χρόνο που επιτρέπεται ή επιβάλλεται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας/και κανονιστικού πλαισίου (σημειώνεται ότι ο ανώτατος χρόνος παραγραφής αξιώσεων είναι τα είκοσι (20) έτη) και την

Πολιτική Διατήρησης και Αποθήκευσης Εγγράφων και Αρχείων G4S.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ανωνυμοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, ώστε να μην είναι πλέον δυνατός ο συσχετισμός τους με εσάς και σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία χωρίς περαιτέρω ειδοποίησή σας. Από τη στιγμή που δεν θα είστε πλέον πελάτης της Εταιρείας, θα διαχειριστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης και Αποθήκευσης Εγγράφων και Αρχείων G4S ή με τους ισχύοντες νόμους, Οδηγίες, Κανονισμούς και κάθε άλλη σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Λόγοι για τη συλλογή και την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η νομιμοποιητική βάση της συλλογής και επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών/Προϊόντων που έχετε με την Εταιρεία.

Μεταβίβαση των στοιχείων σας εκτός ΕΟΧ:

Ενδέχεται για την Εταιρεία «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με Διακριτικό Τίτλο «G4S TELEMATIX SA» να μεταβιβάσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στο Ισραήλ που ευρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) αλλά θεωρείται ότι σε αυτήν την χώρα διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας ανάλογο με αυτό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η δε μεταφορά αυτή γίνεται με σκοπό την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της εν λόγω Εταιρείας προς τους πελάτες της.

Τα δικαιώματά σας:

Βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, σας παρέχονται πληθώρα δικαιωμάτων. Υπό ορισμένες περιστάσεις, έχετε το δικαίωμα για:

         ορθή επεξεργασία των στοιχείων και διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας – αυτό ορίζεται στο παρόν έγγραφο και αν έχετε τυχόν ερωτήσεις επικοινωνήστε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

         Αίτημα πρόσβασης στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας και ορισμένες άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που επίσης περιλαμβάνονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

         Αίτημα διόρθωσης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που διατηρούμε. Θα έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε τις ημιτελείς ή ανακριβείς πληροφορίες που κατέχουμε για εσάς.

         Αίτημα διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, όταν έχει εκλείψει ο λόγος επεξεργασίας τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, αφότου έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας να αρνηθείτε την επεξεργασία (βλ. παρακάτω).

         Άρνηση επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, όταν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

         Αμφισβήτηση αποφάσεων που λαμβάνονται με αυτοματοποιημένα μέσα και οι οποίες έχουν νομικές συνέπειες για εσάς ή σας επηρεάζουν σημαντικά.

         Αντιρρήσεις σε άλλες περιστάσεις για τη συνεχιζόμενη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

         Αίτημα για μεταβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε άλλο μέρος.

Περισσότερες πληροφορίες για καθένα από τα ως άνω δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων που αφορούν, θα βρείτε στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα για τα δικαιώματα των ατόμων δυνάμει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Σε ορισμένες περιστάσεις, μπορείτε να αξιώσετε αποζημίωση για ζημίες που οφείλονται στην παραβίαση νόμων για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από μέρους μας.

Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα:

         στείλτε e-mail, καλέστε ή στείλτε επιστολή στη ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

         δώστε μας αρκετές πληροφορίες προς ταυτοποίησή σας,

         προσκομίστε έγγραφα προς απόδειξη της ταυτότητας και της διεύθυνσης μονίμου κατοικίας σας (ένα αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας και ένας πρόσφατος λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφελείας), και

         ενημερώστε μας για το ποιες πληροφορίες αφορά το αίτημά σας.

Στις περιορισμένες εκείνες περιπτώσεις κατά τις οποίες έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και μεταβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία, ανά πάσα στιγμή. Για να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Από τη στιγμή που θα λάβουμε ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, δεν θα επεξεργαστούμε πλέον τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχε συμφωνηθεί αρχικά, εκτός και εάν έχουμε νομιμοποιητική βάση για αυτό από το νόμο.

Προστασία των προσωπικών στοιχείων σας:

Εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την ακούσια απώλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση σε αυτά. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε όσους έχουν επιχειρησιακή ανάγκη να τα γνωρίζουν. Όσοι επεξεργάζονται τα στοιχεία σας το κάνουν μόνο σύμφωνα με εξουσιοδοτημένο τρόπο και δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας.

Εφαρμόζουμε επίσης διαδικασίες, για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε εικαζόμενη παραβίασης της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Θα ειδοποιήσουμε εσάς και την αρμόδια Αρχή για εικαζόμενη παραβίαση της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όταν μας υποχρεώνει ο νόμος να το πράξουμε.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:

Έχουμε ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) για την επίβλεψη της συμμόρφωσης με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Εάν έχετε ερωτήσεις για την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία, ανά πάσα στιγμή, στο αρμόδιο γραφείο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου:

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου δημοσιεύτηκε/κοινοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2018.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, και θα σας παρέχουμε μια νέα Δήλωση Απορρήτου μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας: www.g4s.com και https://my.g4sportal.gr/index.php/gdpr .

Επικοινωνία:

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αν έχετε ερωτήσεις για την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή για τα στοιχεία που διατηρούμε και σας αφορούν.